Σας λείπει ο σωστός στρατηγικός σχεδιασμός;

Δοκιμάστε την μεθοδολογία που έχουν χρησιμοποιήσει πολλές επιχειρήσεις στο παρελθόν για να πετύχουν τους στόχους τους.

Τα 4 βήματα που χρησιμοποιούμε για να οδηγηθούμε στην επίτευξη των στόχων σας

Οι προσπάθειες μας επικεντρώνονται στο να βελτιώσουμε, βάση της υλοποίησης ενός κατάλληλου στρατηγικού σχεδιασμού, τις οικονομικές και μη ανάγκες των πελατών, των εργαζομένων, του κεφαλαίου και των συνεργατών των επιχειρήσεων.

Προσαρμόζουμε τα στοιχεία που διαθέτουμε σε έγκυρες και δοκιμασμένες τακτικές, που συναντούμε στην πορεία μας, ώστε να δημιουργούνται συνθήκες αλλαγής και δημιουργίας.

Στη Financer, για να πετύχουμε στο έργο μας, αναπτύσσουμε τις αρχές έγκυρων προγραμμάτων στρατηγικού σχεδιασμού όπως το Balanced Scored Card (Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων) και το Six Sigma (Έξι Σίγμα).

Βασιζόμαστε σε αυτά και εφαρμόζουμε το πρόγραμμα TARGET PLAN 360, το οποίο συμβάλλει στη λύση των κυριοτέρων προβλημάτων, τα οποία παρουσιάζονται ειδικότερα στις μικρές επιχειρήσεις.

Πως Αξιοποιώ Το Δυναμικό Της Επιχείρησης Μου

Καταγράφουμε και επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το ανθρώπινο δυναμικό των λειτουργικών τμημάτων, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες για να εκπληρώσουμε το επιχειρηματικό όραμα. Συγκεντρώνουμε στοιχεία όλων των τμημάτων και εξετάζουμε τα καθήκοντα των εργαζομένων ,όπως το λογιστήριο, οι πωλήσεις,, η παραγωγή και προσπαθούμε να αποκτήσουμε την πραγματική εικόνα. Το μεγαλύτερο αποτέλεσμα αποκτούμε στο 80% των εταιρειών, που αποδέχονται την πιθανότητα αλλαγής στην λειτουργία τους ,αλλά παράλληλα διατηρούν τα βασικά στοιχεία της οργάνωσης τους. Τελειώνουμε την κοινή προσπάθεια, που συνήθως καλύπτει την χρονική περίοδο 1 έως 2 μήνες , κερδίζοντας την συστηματική αποτύπωση του οπλοστασίου των πόρων και μέσων ,που θα χρησιμοποιήσουμε για να επεκταθεί η εταιρεία και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Τι Θέλω Να Πετύχω

Προσεγγίζουμε την πραγματοποίηση των στόχων μας. Είναι εφικτοί γιατί ανταποκρίνονται στις δυνατότητες μας. Αποτελούνται κατά προτεραιότητα από αντικειμενικούς σκοπούς, που δίνουν αξία στην προσπάθεια μας, όταν ολοκληρωθούν. Οι σύμβουλοι της Financer συνεργάζονται με τo προσωπικό και τη διοίκηση της επιχείρησης. Όλοι εργαζόμαστε ενωμένοι σε μία ομάδα. Καταγράφουμε αναλυτικά και με ποσοτικά στοιχεία τις κατηγορίες των δεδομένων, που προβλέπουν κυρίως κατά είδος τις πωλήσεις, τα έξοδα, τα κέρδη/ζημίες, την κατάσταση χρηματικών ροών και όλα τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού. Οι οικονομικές μας καταστάσεις εμφανίζουν πλέον το αναμενόμενο μελλοντικό αποτελέσματα σε απόλυτα μεγέθη και σε ποσοστό % και την διαφορά ή όχι που θα πραγματοποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν. Ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης αφορά το επόμενο χρόνο (budget) η τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 2-3 ετών και την επενδυτική πολιτική, που εφαρμόζεται.

Business PlanningΠως Θα Το Πετύχω

Συναντούμε συχνά στην πορεία της εκτέλεσης του στρατηγικού σχεδιασμού το ερώτημα που διατυπώνεται τόσο από την πλευρά των διοικούντων όσο και από την πλευρά των εργαζομένων: “Είναι δυνατόν σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης και αβεβαιότητας να προβλέψουμε την μελλοντική μας πορεία;” Η απάντηση είναι θετική στα αποτελέσματα όταν προβλέπουμε, γιατί εμπιστευόμαστε το πώς θα πετύχουμε τι, όταν μάλιστα προέρχεται από δοκιμασμένες στρατηγικές του παρελθόντος. Η προετοιμασία μας δίνει το πλεονέκτημα να επιστρατεύσουμε τις δυνάμεις μας και να εκτελέσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά τους στόχους μας. Εμπλουτίζουμε μάλιστα με νέες τακτικές τις δράσεις μας και ακολουθούμε την προοπτική ανάπτυξης και αλλαγής, που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Παρακολουθούμε και ελέγχουμε καθημερινά βήμα-βήμα την εκτέλεση της στρατηγικής μας, γιατί όλοι οι εμπλεκόμενοι πιστεύουμε στο έργο μας.

Πως Μετράω Το Measure results through statisticsΑποτέλεσμα

Είναι κοινή διαπίστωση τόσο των συνεργατών της Financer, όσο και των πελατών της, ότι η συχνή αξιολόγηση της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών και των δράσεων για την υλοποίηση τους, διατηρεί την πορεία για την επιτυχία των επιχειρηματικών στόχων. Έχει αποδειχθεί, ότι είναι η σπουδαιότερη διαδικασία και προϋποθέτει την συνέργεια των συμβούλων της Financer, των εργαζομένων και της διοίκησης της εταιρείας. Διαπιστώνουμε αν υπάρχει απόκλιση των οικονομικών στόχων, μεταξύ αυτών που πραγματοποιήθηκαν και των προγραμματισμένων. Αν ναι εξετάζουμε τις δράσεις στρατηγικής που ακολουθήσαμε και τις διορθώνουμε, τις ενισχύουμε ή προωθούμε νέες στη θέση τους. Αυτή η διαδικασία μελέτης του αιτίου – αποτελέσματος ενδυναμώνει την εστίαση και την συνέχιση των προσπαθειών για την κατάκτηση της νίκης.

9 στις 10 επιχειρήσεις αποτυγχάνουν στον στρατηγικό τους σχεδιασμό.

Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας σε ποιόν τομέα της επιχείρησης σας χρειάζεστε εξειδικευμένη καθοδήγηση.