Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, θεωρείται ότι έχετε διαβάσει και έχετε αποδεχθεί τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης:

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα πολιτική έχουν την ακόλουθη έννοια:

“Χρήστης”, “Εσείς” και “σας” αναφέρεται σε εσάς, το πρόσωπο που έχει πρόσβαση και χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα και έχει αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Financer.

“Financer”, “η Εταιρεία”, “Εμείς” και “μας”, αναφέρεται στην εταιρεία Financer. “Συμβαλλόμενο μέρος”, “τα μέρη” ή “μας”, αναφέρεται τόσο στον Χρήστη όσο και στην εταιρεία (εταιρεία Financer), καθώς και μόνον στον Χρήστη ή στην εταιρεία (Financer).

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Financer δεσμεύεται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, κατά τον λόγο αρμοδιότητάς της. Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της εταιρείας δύνανται να χρησιμοποιούν μόνο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες και στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο. Τα συστήματα και οι πληροφορίες ελέγχονται συνεχώς προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή υπηρεσία στους χρήστες μας.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται ότι δεν θα μεταβιβάσει, πωλήσει ούτε με άλλο τρόπο αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους ούτε θα χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για ανεπιθύμητα μηνύματα. Τυχόν μηνύματα που αποστέλλονται από την Εταιρεία μας θα είναι μόνο σε σχέση με την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών και προϊόντων.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από το Ευρωπαϊκό δίκαιο (Regulation (EU) 2016/679). Με την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα και την χρήση των υπηρεσιών μας αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και την αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από, ή σε σχέση με, την πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Εμπιστευτικότητα

Κάθε πληροφορία που αφορά τον Χρήστη θεωρείται εμπιστευτική και ως εκ τούτου δεν γνωστοποιείται σε τρίτους παρά μόνον εάν προβλέπεται σχετικά από το νόμο ή βάσει κανονιστικής πράξης ή δικαστικής απόφασης.

Δήλωση

Οι πληροφορίες σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα παρέχονται “ως έχουν”.

Η Financer:

• Δεν εγγυάται οτιδήποτε σχετικά με την παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της ή σχετικά με το περιεχόμενο όπως δύναται να παρασχεθεί στο μέλλον είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές ή από οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ανακριβειών ή παραλείψεων της παρούσας ιστοσελίδας.

• Δεν ευθύνεται για καμία ζημία που τυχόν προκύψει από ή σε σχέση με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την άμεση ή έμμεση ζημία, απώλεια επιχειρηματικών κερδών ή ζημιών που δύναται να υποστεί ο χρήστης, την ζημία που δύναται να υποστεί ο υπολογιστής ή το λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τα συστήματα ή τα προγράμματά των χρηστών και την επ’ αυτών των δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση, παρεπόμενη ζημία.

• Δεν εγγυάται την αδιάλειπτη, έγκαιρη ή χωρίς σφάλματα δυνατότητα χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

Διαθεσιμότητα

Ανακατανομή ή αναδημοσίευση της παρούσας ιστοσελίδας ή μέρους αυτής ή του περιεχομένου αυτής απαγορεύεται, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδημοσίευσης κατόπιν διαμόρφωσης ή τροποποιήσεων, χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

Σύνδεσμοι σε αυτήν την Ιστοσελίδα

Απαγορεύεται η δημιουργία σύνδεσης σε οποιαδήποτε σελίδα του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Αν δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο σε μια σελίδα αυτού του δικτυακού τόπου αυτό γίνεται με δική σας ευθύνη και οι δηλώσεις που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν και για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου με τη σύνδεση αυτή.

Σύνδεσμοι από την παρούσα Ιστοσελίδα

Η Εταιρεία δεν παρακολουθεί ούτε ελέγχει το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων τρίτων που είναι συνδεδεμένοι ή δύναται να συνδεθούν με την παρούσα ιστοσελίδα. Οι γνώμες που εκφράζονται ή το υλικό που εμφανίζεται σε αυτές τις ιστοσελίδες δεν είναι κατ’ ανάγκην αποδεκτό ούτε υιοθετείται από εμάς και η Εταιρεία μας δεν είναι κύριος ή εκδότης αυτού του περιεχομένου.

Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή το περιεχόμενο των ιστοσελίδων με τις οποίες συνδέεται η παρούσα ιστοσελίδα. Επισημαίνουμε στους Χρήστες μας ότι θα πρέπει να γνωρίζουν, όταν φεύγουν από την ιστοσελίδα μας, και να διαβάζουν τις δηλώσεις απορρήτου από τις ιστοσελίδες αυτές. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά καθ’ οιονδήποτε τρόπο, όπως και αν προκλήθηκαν, που προκύπτουν από τη δημοσιοποίηση σας σε τρίτους των προσωπικών σας πληροφοριών.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το παρόν κείμενο καθώς και το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου προστατεύεται ως πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας μας. Ο λογότυπος της Εταιρείας ανήκει στην Εταιρεία και προστατεύεται από το νόμο.

Ανωτέρα Βία

Κανένα μέρος δεν ευθύνεται έναντι του άλλου για μη εκτέλεση ή αθέτηση οποιαδήποτε υποχρέωσης, η οποία οφείλεται σε ένα γεγονός εκτός του ελέγχου των συμβαλλομένων μερών, περιλαμβανομένων ενδεικτικά φυσικές καταστροφές, τρομοκρατία, πόλεμο, εξέγερση, ταραχές, πολιτική αναταραχή, πράξη πολιτικής ή στρατιωτικής εξουσίας, σεισμό, πλημμύρα ή οποιοδήποτε άλλη φυσική ή μη κατάσταση εκτός του ελέγχου των συμβαλλομένων μερών ή η οποία δεν θα μπορούσε εύλογα να προβλεφθεί.

Παραίτηση

Η μη εκτέλεση οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή οποιουδήποτε όρου συμφωνίας μεταξύ των μερών ή η μη άσκηση δικαιώματος ή ενδίκου μέσου δεν συνιστά παραίτηση του συμβαλλόμενου μέρους και δεν μειώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία.

Γενικός Όρος

Εάν οποιαδήποτε από αυτούς τους όρους κριθεί άκυρος ή μη εφαρμόσιμος για οποιονδήποτε λόγο, τότε ο όρος αυτός δεν ισχύει χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.

Γνωστοποίηση Αλλαγών

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά την διακριτική της ευχέρεια και η χρήση της ιστοσελίδας από Εσάς δηλώνει την αποδοχή σας προς τους όρους ως ισχύουν κάθε φορά. Για τον λόγο αυτόν, σας συμβουλεύουμε να διαβάζεται την παρούσα Πολιτική τακτικά.